ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשסד

ב"ה, כ"ו אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני, עם הפ"נ המוסגר בו, אודות המגרעות בסניף צעירי אגו"ח... ואשר דעתו הכל תלוי בזה שיהי' מזכיר מתאים בעל מרץ, וכותב שאף שממשיך בפעולותיו אבל אינו די מרץ וכו'.

והנה הזמן היא אבדה שאינה חוזרת. ומזה מובן שאפילו את"ל שצדק במאה אחוז, עליו לעבוד עד שימצא יותר טוב ממנו, ובפרט שיש מקום לומר שגם לו יש יכולת זו ומרץ ואינו חסר אלא דחיפה ונסיון, והרי בכגון דא מספיקה גם דחיפה מבפנים ז.א.

מהאדם עצמו ובפרט שבכגון דא זכות הרבים מסייעתו.

ויהי רצון שינצל הוא וכן כל חבריו שי' ימי הרצון בם אנו נמצאים שהמלך ממה"מ הקב"ה נמצא בשדה ומקבל את כל אדם בספ"י ומראה פנים שוחקות לכולם, כמבואר בלקו"ת, ולאחרי זה הימים דקירוב המאור אל הניצוץ, והרי מבואר ורואים גם במוחש שימים כללים הם ולכן כל תוספת במשך זמן זה נכפל פי כמה בימי השנה הבע"ל, ואם אפלו ריש גרגותא משמיא קא ממני לי' עאכו"כ מזכיר בעניני יהדות ונקודה התיכונה עניני דא"ח, והשי"ת יעזרהו להפיץ אור מסביבתו וכן בעצמו ובאופן דטופח ע"מ להטפיח גם על חבריו, ומני' ומנייהו יתקלס שם עילאה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט.

ה'תשסד

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 275.