ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשסה

ב"ה, כ"ו אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק והפ"נ שלו וב"ב ושל תלמידיו שיחיו, ות"ח על כתבו עכ"פ ראשי פרקים בהנוגע לח"י אלול והכנוס די"ט אלול, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה בהנוגע להנ"ל וכן לשאר הענינים שלא כתב.

ולהודעתו מהכנסת בנם לבריתו של אברהם אבינו ונקרא שמו בישראל יוסף יצחק שליט"א, יהי רצון שהוא וזוגתו שיחיו יגדלוהו ואת כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ואכפול ברכתי לקראת השנה החדשה שיכתבו ויחתמו לשנה טובה ומתוקה

בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשו"ט.

בנוסח ברכה מעין ג' אם לשנות בא"י ולומר פרי גפנה מחיתה כו' - עיין קצות השלחן ס"ס בבדי השלחן שם (ועפמש"כ שם אין לשנות סמוך לחתימת הברכה אפילו בפירות. וסותר עצמו במש"כ בסוף ח"ו). ובס' א"י להרב טוקצינסקי, וש"נ. אבל צע"ג אם איתא ליסוד מש"כ בבדי השלחן כי כמדומה ממעט אדה"ז להביא דינים שלא נתפרשו בס' שלפניו (וע"ד הרמב"ם). ובפרט אותם שאין רגילים "במדינתנו" (וכנסמן בקצה"ש ח"ו שם לברה"נ פ"ו ולקו"א בשו"ע לאדה"ז סתק"ז. - ואולי מטעם זה לא הביא ברכת הקשת בברה"נ שבסי'). ולמה ישנו ממנהג הכל מפני ראי' שיש להטיל בה ספק? ואפשר יש בזה קבלה אצל אנ"ש שבאה"ק ת"ו מחסידי חב"ד הראשונים שעלו לשם?

בעטיפת הט"ג - כתבתי ב"היום יום" כמו שאמר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ה'תשסה

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי': לידר, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תט, ובהנסמן בהערות שם.