ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשסז

ב"ה, כ"ז אלול, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור בעל

מדות

תרומיות ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי האחרון בשאלת השיכון בכפר חב"ד הנה זה עתה נודעת ע"ד אפשריות חדשה, שאם נכונה היא, יש בה כדי לפתור שאלת השיכון בכפר. אף שעדיין לא נודעו לי הפרטים שבדבר, אבל בכלליותו הוא, שאם יש אנשים הרוצים להלוות כסף על איזה שנים בשביל בנין דירות בשיכונים, מקבלים התחייבות מן האוצר שההלואה תוכל להסלק במטבע זר שניתנה, ומלבד זה כנראה מקבלים ג"כ משכנתא לחוד להבטיח את ההשקעה. וכמו שאמרו לי, הנה כבר התנהל משא ומתן בזה עם מר אשכול. וכנראה ג"כ שבתנאי ההתחייבות מצד האוצר הוא שבנין השיכונים יהי' במקום אשר יבחר המלוה או בא-כוחו, והפרעון יהי' באותו מקום ומטבע שההלואה יוצאת משם, זאת אומרת בניו-יורק ובדולרים אם ההלואה מכאן.

והנה, אם הידיעות הנ"ל כנות הנה, אזי למרות הקישויים שבדבר אפשר שאוכל למצוא מלוים מיוחדים בתנאים הנ"ל בשביל שיכון בכפר חב"ד. וכמובן אשר המתיישבים בשיכון זה, מלבד אשר יפנו דירותיהם הקודמות, יצטרכו לשלם בעד דירותיהם החדשות, או על כל פנים החלק הגדול ממחירן, אלא שיקבלו הנחות בתנאי הפרעון על משך איזו שנים.

מובן מאליו שאין רצוני להטריח את כ' להמציא לי כל הפרטים בהנוגע לאפשריות הנ"ל, מה שיכול להעשות על ידי אחרים, אבל רצוני לשמוע דעתו בכללות הענין ואם מוצא חן בעיניו באופן עקרוני, שאם השקפתו חיובית בזה אבקש שיבקרו אותו אנשי ועד הכפר במקום וזמן המתאימים לו, כדי שיוכל להורות להם מה עליהם לעשות בצד הטכני שבזה.

בטח ידוע לו הסיפור ע"ד שנים מתחום המושב שבקרו בפ"ב ונשאלו מה ראו שם, והאחד סיפר שהעיר הזאת רחמנא יצילנו מלאה מקומות טומאה וכו' על כל צעד ושעל, והשני סיפר בהתפעלות שגם שם נפגשים על כל צעד עם אחינו בני ישראל, שומעים דבר תורה, וחוטפים ברכו וקדושה וכו'. ושניהם דברו אמת, והנ"מ הוא במה שמחפש, שזה הוא מוצא.

הסכן הסכנתי לחפש ענין של השגחה פרטית בכל דבר, וכידוע ההדגשה של תורת החסידות בענין זה, שההשגחה הפרטית היא אפילו בפרטי פרטים של דומם, צומח וחי, ועל אחת כמה וכמה בין המדבר ומאורעות חשובים. והנה ת"ל הגיעוני בשורות טובות בזו אחר זו, הידיעה שמחזירים להכפר סכום חשוב בבת אחת, ואח"כ פ"ש אישית מידידנו הוו"ח אי"א נו"מ בעל מרץ ובעל מדות וכו' מוהר"פ שי' אלטהויז שנפגש את כ' ושמע דעתו החיובית בענין השיכון, וכנראה הי' זה עוד טרם נתקבל מכתבי, ובו ביום קבלתי גם הידיעה הנ"ל ע"ד הלוואות לתכלית האמורה, והרי על פי שלוש הוראות יקום דבר.

ומענין לענין, נוסף על נתינת תודה בעד הפ"ש תחילה ע"י הרב נחום שי' רבינוביטש, ועכשיו ע"י הר"פ שי' אלטהויז, תודה מיוחדת עבור שימת לבבו ותשורתו הכי חשובה, הכתב-יד, אשר אף שעדיין לא נתפניתי לעיין בו כראוי ולהשוותו לכתבי יד הנדפסים, אבל כנראה שזהו סידור האריז"ל, ודבר בעתו במיוחד הוא, שהרי חודש אלול הסיסמה שלו הוא בקשו פני את פניך הוי' אבקש, עת שהאדם מחפש הפנימיות שלו, הדרך לזה הוא להתחשב לא רק עם האלקות שבגלוי, המתגלה על ידי פעולותיו והנהגתו בעולם, אלא גם עם "פניך הוי'", הפנימיות של מעלה, אשר העולם ומלואו כלא חשיב קמי', ועל ידי זה מתגלה גם הפנימיות שבעולם, אשר אפילו לגבי' הנה העולם ומלואו כמו שתופסים אותו בחיצוניות ג"כ לא חשיב, ודוקא שם הוא עולם שכולו טוב ויופי, ורק על ידי זה מוצאים מנוחת הנפש, ואל כמנוחת הנפש של בני הודו להבדיל שהיא הפסק ושביתה, אלא מנוחה אלי' שואפים בני ישראל שהיא עלי' מחיל אל חיל, אל השלימות הטוב והיופי.

ואסיים בברכת השנה לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.

ה'תשסז

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שעה, ובהנסמן בהערות שם.

למכתבי האחרון: דלעיל ה'תשדמ.