ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשסט

ב"ה, כ"ח אלול, תשי"ז

ברוקלין.

אגודת נשי ובנות חב"ד, סניף תל אביב

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת הדו"ח מהכנוס הארצי של נשי ובנות חב"ד באה"ק ת"ו, ויהי רצון אשר ההחלטות תתגשמנה בפועל ומתוך ההתעוררות ובאותה החיות עכ"פ מעין חיות זו שהיתה בעת הכנוס אלא שתתפשט בחוגים רחבים יותר ובשטחי פעולות ההולכים ומתרחבים.

והרי נכנסים אנו לשנה חדשה, אשר כפי שכותב רבנו הזקן בכל שנה ושנה נמשך מלמעלה אור עליון יותר שממנו גם נתינת כח נוסף לעניני קדושה תורה ומצותי'.

ויהי רצון שיעשה כל האמור מתוך מנוחת הנפש הרחבה ובריאות הנכונה ובהצלחה מופלגה.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל אחת ואחת החבירות וכל בני ביתן שיחיו.

נ.ב.

זה מכבר כתבתי שמהנכון הי' להדפיס עכ"פ אחת לתקופה מסוימת, חוברת בהנוגע לפעולות נשי חב"ד באה"ק ת"ו, והרי הכנוס הוא הזדמנות מיוחדה לכזה שהחוברת תכיל דו"ח ע"ד הכנוס תוכן הנאומים וכו'.

ה'תשסט

מהכנוס הארצי: ראה לעיל - ה'תשמו.