ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשע

ב"ה, כ"ח אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי השתיקה הכי ארוכה נתקבל מכתבו מכ"ג אלול עם המוסגר בו, בו שואל במה שנדברו בעת היותו כאן לפני כמה זמן, אשר כשמעוררים את האדם מלמעלה בהרהור תשובה לתורה ולמצותי', צריך לקשר התעוררות זו בכדי שתשאר בת קיימא, ובמה נעשית התקשרות זו.

והנה דברים האמורים הם ע"פ מ"ש רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, בספרו לקוטי תורה ויקרא ב, ג. יעיין שם. ומובן שהקישור צריך להיות בענין שלמטה, זאת אומרת בענין של פועל בתורה ובמצותי'. ומובן גם כן שככל שתהי' ההתקשרות ממושכה וחזקה יותר תגדל ותומשך גם כן פעולת ההתעוררות, ומובן עוד שהמלך זקן וכסיל אינו מרפה מלחמתו אפילו בשעת התעוררות זו, ויש לו כמה אופני פיתוים הן בהצד לרומם את האדם וכן בהצד להשפילו, שאומר לו מי אתה ומה תועיל השתדלותך וכו' וכנראה במוחש, והידיעה שממנו באים טענות אלו, יכולה שתוסיף בהתאמצות שלא להשמע לפיתוים אלו ואפילו לא לבזבז זמן על השקו"ט עמו.

לפלא שאינו מזכיר ע"ד סדר לימודו בתורה בכלל ובחסידות בפרט, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

הפ"נ המוסגר במכתבו יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכת כתיבה וחתימה טובה ולתלמוד תורה הנגלה והנסתר ביראת שמים.