ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשעב

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הגדול הנודע לשם תהלה

ותפארת בתוככי

גאוני יעקב, הרה"ח אי"א איש אשכולות

ומדעים חו"נ

וכו' מוה"ר שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

המכ' מימי ט"ז כ"ב אלול וכן הס' ספורי חסידים ח"ב נתקבלו. ות"ח ת"ח.

דרך אגב: רווח הנוסח דבר פלוגתי' דאדה"ז בהנוגע למלחמת נפאליאן הי' הרה"צ וכו' מהר"ש מקרלין. וכן הועתק גם בס' הנ"ל.

ואינו, ע"פ המובא בסדה"י שהנ"ל נהרג על קדה"ש הרבה שנים לפני מלחמה זו.

כמדומה ראיתי מכבר באיזה ס' שהעיר ע"ז. וי"א שהבר פלוגתי' הי' המגיד מקוזניץ.

בהס' ערכי קבלה - לפלא שלא צירף בו גם הס' פע"ח. ומהנכון להשלים עתה עכ"פ.

בינינו לדבר: "זהירות" מוזרה נוהג המחבר. לדוגמא אב"א נסדר אחרי... אבא! כנראה מפני שברוב הדפוסים נדפס בר"ת. נקוד נקודה נקודות - נסדר בג' ערכין נפרדים! וכיו"ב. בכ"ז למיעוט ס' מסוג זה בהנוגע לקבלה - כדאי הי' להו"ל באם ימצאו בקל האמצעים ע"ז, ולו יהא כהזכרה נוספת על ענין פנימיות התורה.

ה'תשעב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 520 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר שלמה יוסף: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שס, ובהנסמן בהערות שם.

בס' הנ"ל: סיפורי חסידים ע' 208.

ראיתי מכבר באיזה ספר: בית רבי ע' 90. וראה מ"ש בזה ב"הערות ובאורים" גליון תשטז ע' 30.

בהס' ערכי קבלה: בכת"י, שחיבר אחד מתושבי ירושלים, ונשלח לכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"י הרש"י זוין.