ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשעה

[תשי"ז?]

נבהלתי אתמול כשסיפר לי אחיו במשך הדבורים, אשר האב שי' קונה בשבילו כרטיס לנסיעה באני' שכל הצוות שלה הם בני ישראל ונמצאת בדרכה בשבת קדש, ז.א.

חילול שבת קדש בפרהסיא של מאות ישראל ר"ל, ונוסף על זה גם - הענין דחילול שם שמים בשם כלל ישראל, כיון שמכריזים אשר האני' וההכנסה שלה - שבתוכם גם הלירות ששילם אביו שי' - נהנה מהם כלל ישראל, ומשלמים הלירות ובעד מלאכות דאורייתא האסורות בשבת ונעשות במכונות האני' ע"י בני ישראל ר"ל ונעשות הן גלוי לעין כל [אלא שישנם כאלה שאין להם כל ידיעה במכונות האני' כמו שהם בפועל עתה, ואומרים היפך המציאות הנראית במוחש, אשר אין מלאכה המחללת את השבת באניות הנמצאות בדרכם במשך יום השבת].

מובן שאמרתי כל הנ"ל גם לאחיו שי' - אף שלא ראיתי תועלת להדגיש בעיניו אשמת האב ששלח לו הכרטיס, אבל כיון שהוא נמצא אצל אביו ומחויב בכבודו - מחויב מטעם זה גם [באופן של כבוד ע"פ ציווי תורתנו] להסבירו את האמור ולמנעו מפעולה כגון דא בעתיד.

פשוט שידוע לי אשר אומרים בשם רב פלוני, שהוא התיר את הדבר. אבל כבר ידוע דברי הרא"ש (ב"ק פ"ד ס"ד) בהלכה כרב באיסורי וכשמואל בממונא, שכיון ששמואל עסק בדיני ממונות יותר מרב, הלכה כמותו במקצוע זה, וכל אותם שאומרים בשמם שמתירים הם את האמור, הרי (לאחרי בקשת סליחתם וכבודם במקומם מונח), כנראה אין להם ידיעה כלל בעבודת המכונות במצב ההווה, ונשענים הם על עדות, ורואים במוחש הקלקלה שנגרמה עי"ז.

ה'תשעה

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 641.

באני'... בני ישראל: ראה גם לעיל אגרת ה'תקלד, ובהנסמן בהערות שם.