ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תערב

ב"ה, כ"ג מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' מנ"א בו כותב ע"ד המאורעות ל"ע ול"ע שקרו לבנותיו שתליט"א בשנים האחרונות.

צריך לברר בהקדם, כי כנראה בהשידוך שלו עם זוג' תחי' היתה איזה פגיעה בכבוד בן או בת ישראל, ויש להשתדל בבירור זה ככל האפשרי, וגם לברר אם יש מקום לבקשת מחילה, או עכ"פ בקשת מחילה בפני עשרה מישראל. וכן אם שייך בזה איזה פצויים של כסף וכו'.

ויהי רצון שישתדלו בבירור הנ"ל כדבעי ועי"ז יסורו כל הענינים וע"ד מה שנאמר וסר עונך וחטאתך תכופר, וכפירוש רבינו הזקן מל' לכפר לפני הוי' להיות נחת רוח לקונו.

מהנכון לבדוק תפליו וזוג' תחי' תפריש בכל יום חול בבקר ולפני הדה"נ איזה פרוטות לצדקה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר