ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרחצ

ב"ה, א' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט מנ"א, בו כותב בהנוגע לדודתו תחי'.

הנה כפי שמתאר מצבה יש מקום לומר שהלב בסדר הוא והמיחוש מקורו בשינוים דגיל זה (מיעוט הווסת והפסקתו וכו') וכדאי הי' לעורר או לשאול את הרופא שמבקרת אצלו עד"ז, ובאם כן הוא, הרי יש טפולים קלים מיוחדים המקילים את המצב בהרבה והעיקר אשר כשתדע סיבת המיחוש ירגיע זה את רוחה והרי זה עצמו ענין גדול הוא.

בעת רצון יזכירוה וכן את בתה תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

בטח יודעת ממנהג הטוב של בנות ישראל להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב, ועכ"פ תעשה ככה מכאן ולהבא.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תרחץ

בהנוגע לדודתו: שיש לה התקפות כאבי לב.