ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשדמ

ב"ה, י"ז אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור בעל

מדות תרומיות

ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי מאז מענה על מכתב כ' שבודאי נתקבל בעתו, הנה הגיעתני הידיעה אשר הסוכנות החליטה להחזיר להכפר סכום נכון (בקשר למה שהוציאו בעניני החשמל), וראיתי גם בזה הוראה באצבע להצלחת עניני הכפר, כי זה רבות חשבתי בקשר עם התכנית, שלדעתי הכרחית היא, שדברתי וגם כתבתי לכ' מאז, שמוכרח הכפר להתפתח ולהתרחב לא רק באיכות אלא גם בכמות. ובפרט שזה בזה תלוי, ובכמות בענין זה ה"ה מספר התושבים. וכפי מצב הכפר העכשוי וחוסר הדירות ופרט דירות מתאימות, וחוסר גם באמצעים די גדולים, מוכרחים היו לבנות בית בית, והרי רואים בכגון דא, שאז אין תכנית לכללות הבתים, אין בית אחד דומה לחבירו, מקום הבתים הנבנים בשטח הכפר אינם מכוונים לתכנית אחידה וכו', אשר כל החסרונות האלו אפשר למונעם רק באופן אחד, והוא על ידי גישה לבנין בבת אחת של כמה וכמה בתים, שבהתנאים השוררים - דורשים על אתר סכום די גדול. ועד עתה הרי לא היתה אפשריות זו.

וכשהגיעתני הידיעה האמורה כתבתי תיכף דעתי בזה לועד הכפר, שזוהי האפשריות שניתנה - להתפתחות הכפר באופן מתוכנן, עכ"פ מתוכנן הרבה יותר מאשר באופן אחר, ולכן ישקיעו כל הסכום בבנין שיכון, וכמובן יחפשו על זה עזר גם משכנתות והלואות וכו' הנתנים במקרים כאלו, בכדי שיהי' מספר דירות הנבנות בשכון זה מקסימלי כפי האפשריות, ויבואו בדברים עם המומחים במקצוע ע"ג עבוד תכנית בני' מתאימה וכו'.

ובידעי התענינותו של כ' בכל עניני הכפר ובפרט בצעד כהנ"ל, אשר לדעתי יוצא מן הכלל לטובת התרחבות הכפר בכמות ובאיכות, כותב הנני לכ' את זה, בבטחוני חזק, אשר לא רק מתאים הוא גם להשקפת כ', אלא שעוד יוסיף בזה בעצתו ועזרתו לועד הכפר בשכלול תכנית בנין השכון ככל האפשרי, שהרי נמצא כ' על אתר ויודע התנאים.

ודאי, אשר ישנם כמה ענינים בכפר, ומהם גם נחוצים - הדורשים עזר כספי, ויש מקום לומר שתהיינה הצעות לנצל בשביל ענינים אלו גם מכספים האמורים, אבל לדעתי אין לזה מקום כלל. כי ענינים הנ"ל זקוקים לסכומים כאלו שאין דורשים מאורע יוצא מן הכלל וסכומים חשובים כהנ"ל, ובטח במשך הזמן תהינה אפשריות אחרות שיוכלו למלאות צרכים אלו (והראי' - שהמתעסקים בהם לא ידעו בעבר מהחזרת כספים האמורים בתחלת המכתב), ובנין השכון הרי רואים במוחש שמתעכב זה כמה זמן, והביא להתופעה הבלתי רצוי', שכמה אנשים פנו לועד הכפר שרצונם להתיישב בו, והשיבו פניהם ריקם, מאפס דירה ושכון, והתיישבו במקומות אחרים. ומי יודע אם עתה ירצו, או אפילו אם ירצו, היוכלו לשנות עוד הפעם את דירתם ולהתיישב בכפר חב"ד. ובודאי כשיוודע דבר השכון, יוודעו ג"כ ע"ד כמה וכמה הרוצים להתיישב בכפר, ומתאימים אליו מכל המובנים, ושרק העדר השכון מונע אותם מעשות זאת.

ויהי רצון אשר בפרוס יום הבהיר ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים הבעש"ט ורבנו הזקן, אשר האירו עולם בתורתם ובמעשיהם, ויסדו שיטתם, בהיסוד אשר על רועה ישראל נאמן להתעסק בטובתן הרוחנית והגשמית גם יחד של בני ישראל מבלי להתנות תנאים, וביחד עם זה מבלי לשכוח על האמת והמציאות, אשר הטוב האמיתי הוא דוקא בהתאחד שניהם יחד.

וכמסופר בארוכה בהנוגע לשיטת הבעש"ט בזה ופעולותיו בקונטרס ח"י אלול תש"ג, שיחה ד' ובכ"מ, ומפורסם בתוככי חסידי חב"ד בהנוגע לרבנו הזקן בזה.

הנה יהי' כפר חב"ד בארצנו הקדושה, דוגמא חי' מהתאחדות הרוחנית והגשמיות, איחוד שלם ותמים והולך וטוב והולך ומוסיף, ממנו יתפשט אורח חיים חסידותי בחול בשבת וביום טוב, לחוגים ההולכים ומתרחבים, לרוב נחת ולזכותם הכי גדולה של כל אלו שלקחו חלק ולוקחים חלק בעניני כפר חב"ד ותושביו, וגם זה באופן דהולך וגדל עד כי גדל מאד.

המצפה לבשו"ט בכל האמור וגם על הנמצא בין השטים וחותם בנוסח המסורתי המקודש ע"י עשיריות דורות מעמנו בני ישראל,

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה למר ולכל אשר לו.

נ.ב.

ז"ע הגיעתני עוד ידיעה, ע"ד ההוספה והקצבת החלקות להרחבת ענין החקלאות בכפר, ושמתכוננים להתחיל בפועל בנטיעת הפרדס, ואף כי לא קבלתי עדיין הפרטים, בודאי לכ' ידועים גם הם, ויהי רצון אשר גם התרחבות זו תלך הלוך וגדל מתאים לתכנית האמורה לעיל, ובהצלחה בגשם וברוח.

ה'תשדמ

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ד ע' 351 חלקה בחכ"ד ע' 387 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שעה, ובהנסמן בהערות שם.

כתבתי תיכף: לעיל אגרת ה'תרפח.