ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשצג

ב"ה, י"א תשרי, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יוסף אלי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' בתשרי, בו שואל דעתי בהנוגע להתחברות עם רבנים מסוגים שונים.

והנה בכלל אין מעניני לפסוק שאלות, ומה שפרסמתי דעתי בענין ההשתתפות בנויארק בארד אוו ראבאייס וסינאגאג קאונסיל, הכריחני לזה מצב הדבר בראותי שעלול הדבר ח"ו וכו'.

אבל כיון ששאלת כת"ר הוא בהמשך להנ"ל, הנה גם בזה כותב הנני את הנראה לדעתי ברורה, והוא:

א) האם נכון להתחבר בעניני הלכה בתור בית דין עם רבנים כאלה אשר בבית הכנסת שלהם, הנקרא אורטודוכסי, אין בימה באמצע, ואף שיש מחיצה הנה כמה נשים יושבות גם בתוך בית הכנסת, וכן עם אלו אשר אין בביהכ"נ שלהם כל מחיצה, אבל הרוב וכן הבית הכנסת נקראים בשם אורטודוכסים.

כבר כתבתי במכתבי בהנוגע לההשתתפות בארגונים הנ"ל, שבנדון דידן נוגע יותר מהמעשה בפועל - השיטה, ז.א. אשר רב האומר ששיטתו, שכל התורה נאמרה למשה מסיני, חוץ מפסוק אחד כו', הנה אף שמקיים במעשה בפועל כל המצות ודקדוקיהן כבר נפסק דינו בתורה אשר כופר הוא, ומובן שאסורה "ההתחברות עמו בעניני הלכה תור בי"ד" כלשונו במכתבו, לאידך גיסא רב האומר שיהדות היא כל תרי"ג המצות ודקדוקיהן וכל התורה מן השמים היא, אף שנכשל באיזה ענינים מפני שיצרו אנסו בפיתוים והסתות (שזה נוגע לפרנסתו וכו') - ה"ז רב עובר עבירה, ואין כל עבירת עבירה סתם אוסרת ההתחברות בעניני הלכה וכו'. ומזה מובנת ההוראה בהנוגע להאמור.

ב) כיון שביהכ"נ ועניניו הוא ענין צבורי וברבים, מובן שחשובה ביותר תגובת חברי ביהכ"נ על זה שאין בימה באמצע, וכן - שחלק מהנשים יושבות מבחוץ למחיצה או שאין כלל מחיצה וכו' באם הם מחשבים הדברים האמורים כהיתר גמור, ז.א. שאף שביארו להם שע"פ שו"ע אסור הדבר, אומרים אשר ארצוה"ב שאני וכו' והעלו הענין בדיון בהנהלת ביהכ"נ והרב הסכים לשיטתם, הרי נעשה זה לא עבירת יחיד ולא עבירה סתם, אלא שינוי יסודי בשו"ע ותוה"ק, ואז אין נוגע אם רוצה לקרות עצמו אורטודוכסי או לא, ושמח אני להוסיף אשר כמה מהרבנים הצעירים שהנני מכירם ואשר בביהכ"נ שלהם המצב כהאמור, הרי אדרבה מכריזים בפרסום שמחיצה מוכרחת ע"פ שו"ע ומזמן לזמן מעלים עוה"פ את הענין על סדר היום של הנהלת ביהכ"נ.

ג) האם מותר להתחבר כו' - כנ"ל - עם רב אשר בביהכ"נ יש מיקרופון והרב משתמש בו בשבת ויו"ט, וביהכ"נ בלי מחיצה וכו'.

והנה השימוש במיקרופון בשבת ויו"ט, להיודעים פרק בטכניקה, איסור ברור [מדרבנן, ואפשר גם מן התורה], וכיון שנעשה זה בביהכ"נ, ז.א. בפרסום גדול ועוד בהדגשה ע"ד מ"ש לכבוש את המלכה עמי בבית, המחלל שבת בפרהסיא כבר נפסק דינו בשו"ע, ובפרט כשקורא לעצמו בשם רב. ז.א. מנהיג רוחני של עדתו, ומובן ש"התחברות עמו בעניני הלכה בתור בית דין" מופרכת לגמרי ומחיצה הכי טובה אינה משנה כלום כמובן. כן מובן שבזה אין שינוי אפילו אם הרב מביע מחאתו נגד השימוש במיקרופון ואומר שמכריחין אותו, כיון שהוא הוא המחלל שבת בפרהסיא, ואיך שלא יהי' האופן שמכריחים אותו הרי פשיטא שאין בזה ענין דאונס המתיר חילול שבת מבהיל כזה.

ויה"ר אשר כל העומדים בנסיון בהנ"ל יכירו את האמת אשר לא כהסברא המוטעית שע"י שיעשו "פשרה" יתקרבו אליהם חברי ביהכ"נ ותהי' פרנסתם וכבודם בטוחים יותר, ולכל לראש - לא יקראום שבטלנים הם ומעולם ישן וכו', כי הנה דוקא בשנים האחרונות בארצוה"ב רואים את ההיפך, שגם הבע"ב מתחילים להכיר האמת שהעושה פשרות לרביע אין מעצור בנפשו להגדיל הפשרה לשליש ולמחצה ולרובו ככולו, ואף שנואם טוב הוא ועסקן צבורי כדבעי ונושא חן בעיני חברי ביהכ"נ הבע"ב וב"ב, הנה בלבבם רוחשים לו בוז, בידעם אשר הכל תלוי בהמשכורת שנותנים לו, והיום אומר לו כך וכו' - וכמרז"ל הידוע.

בברכה אשר חפץ ה' בידו יצליח להחזקת היהדות האמיתית בכל מקום שידו מגעת יהדות תמימה ושלימה וגם נצחית, וכתורה הנתונה לכל בני ישראל לכל הזמנים ולכל המקומות, ולבשו"ט בכל האמור.

ה'תשצג

מו"ה יוסף אלי': רקובסקי, מיאמי.

שפרסמתי דעתי: לעיל חי"ג אגרת ד'שו, ובהנסמן בהערות שם.

מיקרופון בשבת: ראה לעיל חי"ד אגרת ה'רס, ובהנסמן בהערות שם.

שע"י שיעשו "פשרה": ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'שעח, ובהנסמן בהערות שם.