ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תתטז

ב"ה, ב' מ"ח, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו"

סניף תל אביב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"כ מאסיפת כ"ז אלול והדו"ח מפעולות חדש אלול ותשרי, ואחכה להמשך הבשו"ט מפעולותיהם הטובות, ולפלא מה שכותבים שדנו איפוא להשיג הד' מינים הנצרכים למבצע זה, שהרי בטח כל אלו שהתעסקו בזה, יש להם הד' מינים או לאביהם וקרוביהם, וכבר ידועה הנהגת כ"ק מו"ח אדמו"ר שנתן לכו"כ לברך בהאתרוג שלו, ומסופר על אחד הרה"צ (כמדומה מפולין) שהתנהג כן בקביעות, וכששאלוהו, והרי ע"י משמוש נוגעים בהענין דהדר, ענה שאין לך הדר מזה שכו"כ מבנ"י יקיימו בו מצות נעלית זו (ולהעיר מסוכה (לה, ב) דרק של תרומה טהורה לא יטול מפני שמפסידה. ודו"ק). וכבר ידוע כלל חז"ל ניחא לי' לאינש דליתעבד מצוה בממונו (שאפילו מיעוט אינו באופן דלא כן שהרי בממון אין הולכין אחר הרוב. וראה שו"ע אדה"ז סי' ד' רס"ט). ואם בכל המצות כן עאכו"כ בזו המצוה שענינה אחדות כל ישראל שזהו רמז הד' מינים, וכמבואר בכ"מ ובדרושי דא"ח בארוכה, וק"ל.

מובן אשר כמנהגי בשאר הענינים, בל"נ אעורר את אנ"ש להשתתף במבצע זה, ובטח יודיעוני מה שהוציאו, ואעורר את אנ"ש בזה להשתתף ממגבית המיוחדת בערך בשליש ההוצאות כפי שהם באמת.

באם נרשמו (עכ"פ תוכן) הנאומים דכנוס ט"ו אלול, ובטח ישנם גם תמונות מהכנוס, כדאי הי' להתענין אודות אפשריות להו"ל חוברת כוללת הנ"ל בצירוף איזה דברי התעוררות לתורה ומצותי' ולענין הפצת המעינות, ומהנכון שיהי' הכל מוכן, וגם יו"ל עוד קודם חגיגת י"ט כסלו הבע"ל, וכיון שנצרך כמה זמן להגהה וכו' כדאי להתענין בזה בהקדם, ואין להגביל מראש גודל החוברת, שזה תלוי בדי חומר שיביא לתכלית רצוי' גם בנוגע לפועל בעתיד ולמוסדות חב"ד אשר באה"ק ת"ו.

אינם מזכירים כלל ע"ד התועדות בכפר חב"ד עצמו, לבד התועדות דמוצאי שמח"ת, ובודאי ימלאו עד"ז הסניף דכפר חב"ד וכו' שאף שגדול ענין הפצת המעינות חוצה, אבל גם על זה נאמר ומבשרך לא תתעלם, נוסף על הענין דאפילו ז"א נק' חוצה.

ועייג"כ רשימות הצ"צ לאיכה ע' כא.

בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט בכל האמור.

הפר"כ דכ"ט תמוז וה' אלול בעתם נתקבלו.

ה'תתטז

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 390 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

דכנוס ט"ו אלול: ראה לעיל חט"ו אגרת ה'תשלט.