ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'מג

ב"ה, ח' שבט, תשי"ח

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ענף עץ

אבות

מוה' שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

בו מבשר טוב על התיסדות המוסד הק' על טהרת הקדש בבית המדרש עדת ישראל ונשלח* מכתבי על שם המתעסקים, ובודאי יוסיף הסברה באם זקוקים לזה,

ונעוץ תחלתו בסופן אשר רבותינו נשיאינו הק' השקיעו כחות עצמים ביסוד הישיבה הראשונה עוד ע"י רבנו הגדול אדמו"ר הזקן וביתר שאת וביתר עז למרות ההעלמות וההסתרים ביסוד ישיבת תומכי תמימים, ופועלים כחות אלו בדורנו דור יתום להגדיל תורה ולהאדירה בחוגים ההולכים מתרחבים ומתפשטים וכלשון וכדיוק - הפצת המעינות חוצה דוקא אשר עי"ז מתקרבים לקיום הידוע חכמות בחוץ תרונה וכמבואר בארוכה בתורת החסידות (בתורת חיים בתחלתו), חכמות ל' רבים אשר ח"ע וח"ת גם יחד תרונה בגילה ובשמחה דוקא בחוץ, וק"ל.

והרי ידוע פתגם הבעש"ט אשר נשמה יורדת למטה ומתלבשת בגוף לשבעים ושמונים שנה בשביל לעשות טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות עאכו"כ בענין נעלה כהאמור חינוך עטה"ק שהוא ענין נצחי שהרי המחונכים בונים בנים עדי עד זרע ברך ה' דורות ודורי דורות עד סוף העולם.

ויהי רצון אשר לאורך ימים ושנים טובות ומתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה יבשר טוב מפעולתו בקדש בהאמור ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה ירוו רוב נחת מיו"ח שי' - הוא וזוגתו ש"ב שתליט"א.

בברכה לבשו"ט.

בכדי למנוע עגמ"נ דעתיד ולשלול אפשריות טענת רועי גרר לאמר לנו המים (ובפרט אם במשך הזמן ישתתף איזה מוסד דמחנם בהוצאות) - (שבמילא מונע ההנהגה דרחובות ואדרבה, עיין ברמב"ן שם) - כדאי לקבוע בהקדם מסמרות בענין, ע"י קביעות שם למוסד ועוד. והצעתי "אהלי יוסף יצחק - ליובאוויטש" שכבר נמצאים סניפים אלו באה"ק ת"ו, מרוקו, אוסטרליא וכו'. ואפשר מהנכון גם לעשות הטשארטער שגם עי"ז מקום להבטיח (באווארענען) האמור, ובפרט שבטח נחוץ טשארטער בלאה"כ בכדי שיוכלו לנכות התרומות להמוסד ממס הכנסה, ובשם הנ"ל אפשר שיש לצרפו לטשארטער המל"ח או מחנה ישראל שיש לו כבר זכיות אלו.

ו'מג

מו"ה שניאור זלמן: בעזפאלאוו, פריסקא. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקעד, ובהנסמן בהערות שם.

התיסדות המוסד: ראה לקמן אגרת ו'עז.

*) נשלח בפ"ע.