ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך יז

ו'קמו

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ח

ברוקלין

ברכה ושלום!

במענה לההודעה ע"י בעלה הרב שליט"א מיום הולדתה, הנה יהי רצון שתהי' השנה הבאה לקראתה לשלום שנה טובה ומוצלחת בטוב הנראה והנגלה.

ומובן וגם פשוט שככל שיתגדל הבטחון בהשי"ת בורא העולם ומנהיגו המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית תתוסף גם המשכת ברכות השי"ת למטה ותתגדל מדת הברכה וההצלחה, וכבר ידוע הוראת תורתנו תורת חיים, אשר על האדם להיות בשמחה ובטוב לבב, שהרי כל ימיו וכל שעות ורגעים שבימים אלו מוקדשים הם לעבודת הבורא וכמ"ש עבדת את ה"א בשמחה ובטוב לבב, ובמכל שכן שצריך להיות כן בהנוגע לאשה עקרת הבית, וכנראה במוחש שמצב הרוח בבית תלוי במצב רוח האשה, ואין הברכה שורה אלא מתוך שמחה, וכיון שנצטוינו על זה בודאי שאפשר הדבר, ובפרט כשתתבונן אפילו לשעה קלה תראה חסדי השי"ת עמה ועם בעלה שי' בעבר ובודאי יומשכו גם בעתיד וכנ"ל הכלי להמשיך הברכה ולקבלה, תוקף הבטחון ושמחה פנימית ואמיתית, ויהי רצון אשר בשנה זו ימלא השי"ת משאלות לבבם לטובה בזחו"ק.

בברכה ולבשו"ט בכל האמור ולחג פסח כשר ושמח בגו"ר.

נ.ב.

בודאי משתתפת בפעולות אגודת נשי ובנות חב"ד, וגם בזה מוסיפה מזמן לזמן.

ו'קמו

רוב האגרות הן מהעתק המזכירות וחלק מצילום האגרת. לא נסמן בהערות אלא אם מקורה אחר. או שכבר נדפסה בלקו"ש.

האגרת שלפנינו נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 358 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הבטחון: ראה גם אגרת הבאה - לבעלה.