ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך יז

ו'קמז

ב"ה ב' ניסן, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה אדר, בו כותב אודות מצב רוח זוגתו מרת... שתליט"א שפעמים בעצב היא וכו'.

בודאי יוכל להסבירה אודות ענין הבטחון בבורא עולם ומנהיגו המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית ולית אתר פנוי מני' והאומנם יהי' עצב איש ואשה הישראלים הנמצאים בקרבת מקום ממש עם מלך גדול וטוב בטוב אמיתי, שפשיטא שאין לו ממה לדאוג וממה לפחוד בד' אמות של המלך, והנמשל מובן, ובפרט שבאמת אין זה נמשל אלא אמיתית הענין ממש, אלא שבאין ערוך למעלה ולמעלה מזה, וכפיוט הידוע אין ערוך לך וכו'.

ומהנכון שילמוד ג"[כ] בספר תניא קדישא במקומות המדברים אודות שלילת ענין העצבות שבודאי יוכל להסבירה את הנ"ל. וכן אשר יבדקו את המזוזות בדירתם שיהיו כולן כשרות כדין, וזוגתו תחי' תשמור על מנהג בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב, והוא יפריש לצדקה בכל יום חול קודם תפילת הבקר.

במ"ש אודות הדירה, באם להחליפה, - הנה בכלל בענינים כאלו יש להתחשב בדעת האשה עקרת הבית, וכיון שדירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, אין להתרשם באם עליו להכנס לחוב במדה ממוצעת, שהרי כן הוא מנהגו של עולם.

מן הסתם משתתף בפעולת הפצת המעינות חוצה ומוסיף בזה מזמן לזמן שהרי נצטווינו דמעלין בקדש.

בברכה לבשו"ט ולפסח כשר ושמח.