ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קמט

ב"ה ב' בניסן תשי"ח

ברוקלין

הנהלת צעירי אגודת חב"ד

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

אשר בארה"ק ת"ו, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"כ מכ"ד אדר ובמענה לשאלותיהם:

א) כשמתקבלת מכאן איזה הצעה או גם הוראה, מובן וגם פשוט שאין הפירוש שאפשר לבזבז על זה סכומים בלתי מוגבלים וכחות בלתי מוגבלים, כי כשלוקחים ע"ע התחייבות יש לסלקם במועדים הקבועים, ואם ההתחייבות בלתי מוגבלת אין זה בא בחשבון.

ב) ע"פ הנ"ל מובן שבהנוגע לנסיעות לקבוצים וכיו"ב, קביעות שיעורים ויסוד בתי ספר וכו', הרי זהו ענין ככל פעולות האדם בהגבלה מתאים להנקודה האמורה.

ג) לעו"ז התחייבות ממגבית המיוחדה למחצית ההוצאה על כנוס הנוער, בתקפה עומדת, ולפלא שלא קבלו זה עד עתה מקופת המגבית זו, ואפשר לפי שעה הי' בה חסרון.

ד) בהנוגע להתעסקות בשטח החינוך, כמדומה אשר אמרתי כאן להרה"ח כו' הרי"ג שי' וכן גם כתבתי, שהמדובר לכל לראשונה הוא באלו שאין להם פרנסה לע"ע או העומדים על פרשת דרכים, אבל לא לעזוב פרנסה מבוססת ומי יאמר גם בהרווחה בשביל האמור, שעכ"פ בשלב הראשון אין אלו באים בחשבון הנ"ל, והרי לע"ע לא גייסו מי שהוא מאלו הפנויים ועומד על פרשת דרכים...

יא) בהביא בחשבון זמן העבודה דעד עתה, מהנכון הי' שיתאספו ויעשו ס"ה מהעבודה בשנים שעברו ותוצאותי', והרי ידוע פתגם שהי' רגיל בפי כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהעבר מלמד העתיד, ובטח בהתבוננות המתאימה תתוספנה נקודות לתכנית וסידור העבודה בעתיד.

בברכת הצלחה בעבודתם הקדושה להפצת המעינות עד אשר יגיעו גם חוצה.

ו'קמט

הרי"ג: ה"ר יצחק גנזבורג שי'. ראה לעיל חט"ז אגרות ה'תתפד. ו'סד.

שהמדובר: לעיל חט"ז אגרת ה'תתקנא.

פתגם: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ה'תתיא.