ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קנב

[ב' ניסן תשי"ח]

במענה למכתבם, בקשת ברכה בלימוד וביראת שמים,

תקותי שמצדם יקיימו ציווי תוה"ק ללמוד בהתמדה ושקידה, ויקיים השי"ת הבטחתו יגעת ומצאת. וככל שירבו בהתמדה ושקידה, תתרבה גם ההצלחה, ובפרט אם ישפיעו גם על חבריהם שי' שגם הם יתנהגו ככה, שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, להשיב להם כגמולם פי כמה וכמה.

בודאי שומרים התקנה דאמירת השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החודש - בכל יום אחר תפלת הבקר, וכן מפרישים לצדקה מזמן לזמן, וביחוד בזמן המסוגל - בכל יום חול קודם תפילת הבקר.

ו'קנב

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 438.