ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קנג

ב"ה ג' ניסן תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... במ"ש אודות האברך... שי' ורצונו לנסוע לארצוה"ב להמשיך בלימודים ולסיים כאן בי"ס תיכון וכו' והוא בן י"ד ט"ו שנה מובן שאי אפשר הדבר כלל שאברך הבא מאה"ק ת"ו לישיבת תו"ת דכאן יהי' לימודו כהנ"ל - (נוסף על הפס"ד בזה כמובא שברמב"ם הלכות מלכים) ה"ז פריצת גדר הן בשביל התלמידים דכאן ועאכו"כ בשביל התלמידים דאה"ק ת"ו, ועוד וגם זה עיקר שאפילו שונים לטובה מהאברך הנ"ל לא היתה דעתי נוחה מנסיעתם לכאן, ולצערי הנסיון בזה הוכיח אמיתת החשש (מלבד אחדים ממש) ופשיטא שאין זה נכון כלל בגיל של יד-טו שנה ובאם ירצה הנ"ל באמת - יכול הוא להקלט בישיבת תו"ת בלוד וכיו"ב, ז.א. מוסד חב"ד באה"ק ת"ו, וק"ל.

בטח מכין את התלמידים באופן המתאים בקשר עם ימי ניסן הבע"ל וכן נעשה כבר בקשר ימי הפורים וחדש אדר בכלל, ויהי רצון שיראה פרי טוב בעמלו להקים תלמידים זרע ברך ה'.

בברכה לבשו"ט ולחג פסח כשר ושמח.