ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קנד

ב"ה ג' ניסן תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתב מכ"ז אדר כתוב עבורו, ותוכנו שנמצא הוא בסביבה של חפשים וחושש הוא להרושם שתעשה סביבה זו עליו בהנוגע לקיום התורה והמצוה וכו'.

והנה מובן אשר אדרבה כיון שנמצא הוא בצבא, על תוספת זהירות בעניני התורה והמצוה בכלל ובעניני קדושה ביחוד נצטוו כל אלה שבמצב זה, ולא עוד אלא שבהנהגתם הטובה מתאים להאמור תלוי לא רק גורלם אלא גורל כל הצבא, וכמ"ש והי' מחנך קדוש ולא יראה בך ערות דבר, - (כי באם לאו, הרי אז, ח"ו) - ושב מאחריך (דברים כ"ג טו) ועיין שם במפרשי התורה, וכיון שהקב"ה דורש את זה מאתם, בודאי שאפשר הדבר לקיים ציוויו.

ומהנכון שיתקשר עם צעירי אגודת חב"ד מאלו שהיו בצבא והם יורוהו איך להוסיף בקיום התורה והמצוה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בודאי יודע מהתקנה לאמר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפילת הבקר, וכן אשר בכל יום חול קודם התפילה יפריש איזה פרוטות לצדקה.

בברכה לבשו"ט וחג פסח כשר ושמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר