ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קנו

ב"ה ג' ניסן תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מבשר טוב מהטבת מצב בריאותו, ויהי רצון שיחזור לאיתנו בקרוב ויחוג את החגים ומועדים הבאים לקראתנו לשלום מתוך בריאות והרחבת הדעת אמיתית.

במ"ש אודות העלמה מרת... שתליט"א.

בעת רצון אזכירה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה בכלל ובזה בריאות ושידוך טוב באמת וביחוד.

ובמ"ש אשר עבר עלי' בנוגע לבריאותה, הרי אנו אין לנו אלא הכתוב בתורתנו תורת חיים, אשר המצוה האמורה מצוה רבה היא וראשונה בסדר המצות אשר בתורה, וכידוע פתגם רבותינו נשיאנו, אשר הסדר בתורה ג"כ תורה והוראה היא, וכיון אשר יראת ה' היא וצנועה ומתנהגת בהתאם לזה, יצליח השי"ת חלקה לבנות בית בישראל בנין עדי עד בזרע ברך ה'. ויהי רצון שהיא וכן בסביבתה יסיחו דעת לגמרי ממה שעבר ולא נשאר רושם כלל ותבשר טוב בהנוגע להסתדרותה האמורה.

ולקראת ימי הפסח הבע"ל אחתום מכתבי בברכת חג הפסח כשר ושמח לכ' ולכל ב"ב שליט"א.

בכבוד ובברכת החג

ו'קנו

אשר עבר עלי': התקפת מחלת עצבים. וחזרה לאיתנה בלי שישאר רושם.