ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קנח

ב"ה ד' ניסן תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... במ"ש אודות... שי' שכבר אזלו ותמו כל האותיות לדבר איתו, מובנת הסתירה מזה למה שמסיים אחרי כן שבדבוריו מאז הוא עומד, שהרי כיון שאין אמת אלא תורה והוראותי' וידועה ג"כ אחת ההוראות שלה שכל איש ישראל רוצה לקיים האמור שבתורה אלא שישנם כאלו שיצרם הרע אנסם (ולכן מועילה כפ', כיון שאינה אלא מסירה האונס) וכפי', הרי לפעמים בדברים חזקה ביותר מאשר באופן אחר, ופשיטא שהיא נעימה יותר, הרי כל זמן שאין הזזה בעמדתו של האמור, ה"ז ראי' מוכחת שעדיין לא דברו אתו עמו כלומר אליו, והרי המצוה של הוכח תוכיח ביארו חז"ל שהיא עד כדי נזיפה עד כדי קללה ועד כדי הכאה, והנ"ל הוא ע"פ דין ובתורת הנגלה, ועאכו"כ לפנים שורת הדין וע"פ פנימיות התורה והמפורסמות אשר סו"ס בל ידח ממנו נדח ובפרט שקרב קץ הגלות ומכורח להיות כולו זכאי וידוע הפירוש בזה שהרע נפרד מהטוב לצד א' כולו זכאי כו' - בודאי שיש לפעול על הנ"ל...