ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קנט

ב"ה ה' ניסן, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים

מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי המכתב מד' ניסן עם המוסגר בו, וכבקשת כת"ר יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

כן בעתו קבלתי ידיעות משמחות מידידינו אנ"ש אשר במיאמי, ע"ד לימוד תניא ברבים בשיעור אשר נקבע שם, ובודאי קודם נסעו מינה מ"מ בכדי לחזק הענין ובפרט שנצטווינו לא רק לחזק אלא גם להוסיף בעניני תורה ומצות, וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ונצטווינו לעשות, מכין ה' מראש את האפשרויות למלאות הציווי, ואין הדבר תלוי אלא בהמעורר וע"פ מה שכתבו לי משם ע"ד רושם לימוד התניא, תקותי באם יעמוד בקישור מכתבים עם העומדים בראש השיעור ומזמן לזמן יעוררם בחשיבות הענין ובנחיצות ההמשך בזה, בודאי שיצליח, וכבר הובטחנו דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח, מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, שהרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בברכת החג ולבשו"ט לאויוש"ט.

ו'קנט

מו"ה ניסן: טלושקין, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'נו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'ער. ו'תטז.