ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קסא

ב"ה, ז' ניסן, ה'תשי"ח

ברוקלין. נ.י.

לכל אחד ואחת אשר בכפר חב"ד - מיסודו

ובהנהלתו

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ

זי"ע

ה' עליהם יחיו

השלום ברבוי והברכה ברבוי!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לכל אחד ואחת מהם ברכת חג כשר ושמח, זמן חירותנו, חירות אמיתית.

ואשר ימשיכו מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

ובעגלא דידן, במהרה בימינו ממש, יקוים היעוד כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.

בברכת חג הפסח כשר ושמח מתוך הרחבה אמיתית ולקיץ בריא ושמח

מסרתי ע"י הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א כו' וכו' הרש"ז שליט"א מרא דאתרא - מצה שמורה, ובקשתיו אשר, בהשתתפות ועד הכללי של כפר חב"ד וועד הרוחני יחלקון לתושבי כפר חב"ד.

ויהי רצון שתפעל פעולתה, פעולת מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסותא, במילואה.

ו'קסא

הרש"ז: גרליק. ראה לקמן אגרת ו'קצ.