ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קסב

ב"ה, ז' ניסן ה'תשי"ח

ברוקלין נ.י.

חברי קהלה קדישא - שובה

ישראל - ובראשם הרה"ג

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' זאב שליט"א

ה' עליהם יחיו

השלום בריבוי והברכה בריבוי!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לכל אחד מהם וב"ב שליט"א ברכת חג כשר ושמח, זמן חירותנו, חירות אמתית.

ואשר ימשיכו מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בקשתי אשר, בעוד מועד, ישלחו מכאן לקהלתם קדושה מצות שמורה, באופן אשר יגיעו לכל אחד, על כל פנים, שני זיתים. ותקותי שנתקבלו בעתם.

ויהי רצון מהשי"ת אשר תפעל המצה שמורה פעולתה, פעולת מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסותא, במילואה.

ושומר ישראל, עפ"י דרשת רז"ל עה"פ שמורים הוא בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאל (ר"ה יא, ב), יקיים במהרה בימינו ממש את היעוד כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

וכמו שיבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע (בד"ה כימי צאתך תש"ח).

ימי צאתך לשון רבים, כל הימים מזמן יציאת מצרים עד הגאולה העתידה, אשר אז - אראנו נפלאות על ידי משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת חג הפסח כשר ושמח

ו'קסב

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 244 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרה"ג... זאב: גרינברג, בוענאס איירעס. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקמ, ובהנסמן בהערות שם.