ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קסג

ב"ה, ז' ניסן תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

לאחר הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מב' ניסן, הוא יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בו כותב אשר מכר את העסק שלו ולע"ע אין לו הצעות ממשיות מה להציע.

ובדואי לדכוותי' למותר להאירך אשר אסורה בהחלט נפילת רוח ועצבות בכלל ובפרט מענין כהנ"ל וכמובאר בתוה"ק תורת חיים ובספרי החסידות ביחוד; ולא עוד אלא שאדרבה ע"י תוספת בחיזוק הבטחון מוסיפים מרץ בהסתדרות באופן של פרנסה חדש מורחב בטוב, בטוב הנראה והנגלה.

נעם לי לקרות במכתבו אודות הסיוע שלו והתעסקותו לטובת מוסדות הק' ועניניו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בודאי אשר גם להבא ימשיך בזה ובתוספת.

אלא שכפי ששמעתי איזה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר, מוכרח הדבר בכזה לטובת המוסדות ועניניהם שיעשה זה בקבלת פרס, ז.א. שאף שבעסקנות זו הנקודה הפנימית והעיקרית בה (ז.א. ההתמסרות והחיות) אינה משתלמת ע"י כסף, הרי שכר הבטלה ועוד יותר בכדי שתהי' מנוחת הנפש ובמילא לא יחסר המזג בהעבודה מוכרח שישתלם בשכר המתאים, וכידוע סיפורים בזה גם מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ולדעתי הרי יקדיש מזמנו עתה לעבודת הסיוע בהמוסדות ולאחרי שיבוא בדברים עם הרב... ע"ד השתדלות וסיוע אופנה וזמנה וכן בהנוגע לתשלומין (אשר כנ"ל לדעתי זקוקה היא להצלחת העבודה), ובכ"א יהי' מקצת זמנו בכל יום פנוי בכדי להתעסק בעניני מסחר ג"כ, ומזה ומזה אל תנח ידיך, והשי"ת ינחהו בדרך הטובה לפניו בטוב הנראה והנגלה.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח, מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בברכת החג

ו'קסג

וכידוע סיפורים בזה: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תרנט.