ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קסד

ב"ה, ז' ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבה ממוצש"ק בו כותבת ר"פ מימי חיי' והמצב המשפחתי עתה, ושואלת חוות דעת בהנוגע:

א) בעלה שי' עובד בחברת חשמל וביחד עם זה בונה משק, וקשה עליו להתעסק בשני הענינים גם יחד, ולכן ישנה סברא שיתפטר מחברת החשמל ויתעסק רק בעניני המשק.

ולדעתי אין הזמן מתאים לשינוי כזה ובפרט שבטח העבודה בחברת חשמל קשורה בזכיות מיוחדות כמו פענסיא בטחון וכיו"ב, אלא שצריך הי' למצוא דרך איך להקל העבודה, ובטח קל זה יותר בהנוגע לעבודת המשק אם ע"י עוזר וסיוע או ע"י תכנית לזמן יותר ארוך לביסוס המשק והתפתחותו.

ב) בהנוגע לקביעות עיתים בלימוד התורה ע"י בעלה שי' - מובן שדבר הכרחי הוא לכל אחד מבני ישראל ועל אחת כמה וכמה שזקוקים לברכה מיוחדת להוספה בזה מבורא העולם שהוא הוא נותן התורה, וכמו בעיניהם, ואף שכפי שכותבת אין בסביבתה אנשים מתאימים לחברותא, בחיפוש כדרוש בודאי ימצא אחד או שנים עכ"פ והרי אחרי לימוד עם הזולת פעם ופעמים בשבוע יכול ללמוד גם לעצמו בשאר הימים, והרי לימוד התורה מוכרח הוא בכל יום וביום הש"ק בהוספה.

ג) בהנוגע לבנה הבכור שי' וסדר חייו עתה שאינו מתאים, לא מצד הסביבה ולא מצד העדר התענינותו בהנוגע לעתידו וכו' ומנמק זה מפני שלא הצליח לפי דעתו בלימודו בעבר ועוד ועוד.

ובודאי תמצא אותיות מתאימות להסבירו, שאסורה מחשבה זו דאי הצלחה שהרי מביאה להעדר המרץ ולחסרון בהנוגע להסתדרות וביחוד שאין גם יסוד לזה, כי מה שאין מצליחים באיזה שטח אין זה יכול לשמש הוכחה כלל וסיבה לנפילת רוח, שהרי אפשר בשטחים אחרים יצליח ויותר מן הרגיל ובפרט שהסיבות להעדר הצלחה יכולות להיות צדדיות ואינן תלויות בהאדם עצמו, ובורא העולם הוא הנותן לכל אחד ואחד כחות ואפשריות להסתדר בחיים מסודרים, אלא שציוונו והורנו, וברכך ה"א בכל אשר תעשה דוקא, ומובן ג"כ בכדי להקל על בנה שי' הכניסה למסלול ישר ויעיל, שטוב ביחוד שיכנס לקבוץ דתי ובהקדם, והחשש שלו שהסדר שם הוא די חמור בשבילו וכיו"ב, בטוחני שלא ירגיש זה אלא בימים הראשונים, וכעבור זמן קצר אדרבה הצדדים החיובים ישכיחו לגמרי את הקישוים שבתחלת כניסתו לקבוץ.

מהנכון אשר הבעל שלה שי' בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה, וכן תנהג היא כמנהג בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט ולחג הפסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר