ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קסח

ב"ה, ז' ניסן תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מב' ניסן יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ועכ"י.

בו שואל בהמובא בכ"מ בתניא, דא"ח ובספרי חסידות בכלל במרז"ל, האבות הן הן המרכבה, שזהו מורה ביטולם להשי"ת ע"ד בטול המרכבה לרוכב עלי', ומתפלא שהרי בכמה ספרים מבואר ענין המרכבה שהכוונה שעי"ז הוא הנהגת הקב"ה את העולם.

ואינו מובן מהי הסתירה דשני הפרטים, שהרי אדרבה ממלאים הם זא"ז, ובתניא מבאר מדריגת האדם מעמדו ומצבו בעבודתו לבוראו אשר עי"ז תהי' עבודתו בבחי' מרכבה, ובהספרים אודותם כותב מבארים הפעולה בעולם הבאה עי"ז.

והוא בדוגמת ביאור ענין דכהונה וכהנים אשר הם השלוחים בעבודת בית המקדש להקריב קרבנות ישראל וכו'. שזהו בהנוגע לפעולתם בעולם ובמקדש בפרט, ובהנוגע למעמדם ומדריגתם בעבודת השי"ת הוא - כלשון הרמב"ם (סוף הל' שמיטה ויובל) בלוים אשר נדבה רוחם אותם והבינם מדעם להבדל לעמוד לפני ה' וכו' הובדלו מרדכי העולם וכו'.

תקותי שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות ומשפיע גם בסביבתו להפיץ לימוד זה, שהרי דרישת השעה היא וגם הכרח וכמובאר בארוכה דברים נפלאים בהקדמת הרח"ו, תלמידו מובהק של האריז"ל החי, לשער ההקדמות, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'קסח

מו"ה אברהם משה: גרינברג, בני ברק. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ד ד'תתקלז, לקמן ו'ש. ו'שנז. ו'תפח.