ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קע

ב"ה, ט' ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתב כת"ר - שנתארך בהרבה ביותר עד שהגיע לידי - בו כותב אודות בתו השני' תחי' הנמצאת בארצוה"ב ולע"ע עוד לא נשתדכה.

והנה מובן ובפרט מתאים להנוהג בארצוה"ב, שקשה לעשות מה בזה קודם שהמעונינת תפנה בעצמה בשאילת עצה או עכ"פ בספור דברים, כי זהו היפך המקובל נוהג כאן להזמין מי שהוא ולשאול מה ענינו וכו' ובפרט בהנוגע להנוער אפילו הנולד במקום אחר אלא שכבר נמצא כאן איזה זמן ויודע ע"ד הסדרים פה, בכ"א כיון שהכל הוא בהשגחה פרטית וקבלתי מכתבו בענין האמור, אשתדל לחפש דרכים בזה, שמי מידידי ומכירי יבוא עמה בדברים ויברר המצב אולי יתראה איזה אופן לעשות בכיוון - אודותו כותב כת"ר במכתבו.

בודאי לדכוותי' דכת"ר למותר להאריך, שאין לו לבקש סליחה על כתבו אלי בהאמור, שהרי ענין עזר בעניני שידוכין לבן ישראל ובפרט לבת ישראל שקדו חכמים על זה והפליגו בגודל הענין וחשיבותו, והרי מיוסד הוא על הכלל - גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך.

ויהי רצון שתקוים בכת"ר הבטחת תורתנו תורת חיים דמוקיר רבנן הוין לי חתני רבנן. ויה"ר שיהי' רגיל בשרגא טובה - בפנימיות הענין וכמובאר בזהר הק' אשר שמן הוא רזי דרזין דאורייתא, ונר חנוכה וגם נר שבת הרי ענינם דוקא להאיר החשכה או להאיר גם בחוץ, ז.א. להפיץ ולבאר גם סודות התורה, וכהודעת הסוגיא שם לפני זה נפקא מנייהו בנים וחתנים ת"ח.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור ולחג הפסח כשר ושמח.