ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קעב

ב"ה ט' ניסן תשי"ח

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יעקב יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' ניסן, במ"ש אודות האברך... טוב עושה מה שמחנך אותו צעד אחר צעד, והרי כבר נאמר בכבוש ארץ ישראל הגשמית, שמזה למדים גם לכבוד א"י ברוחניות, מעט מעט אגרשנו. אינו מזכיר אם מבין הנ"ל אידיש, שאז בטח יתן לו מהדברים שבדפוס (התניא באידיש וגם חלק השיחות באידיש) ואפשר יוכל להועיל להנ"ל בעניניו. ומהאמור מובן, שבאלו הענינים שספק גדול וקרוב לודאי שלא ישמע, אין כדאי לצוותו עליהם, או לבקשו אודותם - בכדי שלא יגע בקיומו ההוראות בעינינים אחרים. כן, כיון שיש להנ"ל חוש בעלעקטריק - נכון למצוא עבורו ענין של פרנסה בשטח זה. ומהטעמים שכותב ועוד טעמים.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח, מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב, ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בברכת החג ולבשו"ט.

מ. שניאורסאהן

ו'קעב

מו"ה יעקב יוסף שי': גורקאוו, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקלט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו' תכה.