ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קעג

ב"ה, י' ניסן התשח"י

ברוקלין נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה יוסף

שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מענה על תגובתי בהנוגע לחגיגת י"ט כסלו בכפר חב"ד, אף שמוכרחני לומר שההסברה במכתב כבודו לא השביעה רצוני, כיון שמיוסדת היא, כלשון מכתבו, על "היות ואין אני מאלה שזכו לגדול בסביבה של חסידים לא הרגשתי את עצמי באותה מעלה של הנפש כו'" שהרי זהו יסודם של כל עניני תורת ישראל ומנהגי ישראל, שמנהג ישראל תורה הוא, שבתחילה עלינו לקיימם מתוך קבלת עול, ואח"כ פועלים פעולתם גם בכוחות הנפש הגלוים, ובסגנון הידוע דהקדמת נעשה לונשמע, שסו"ס בא גם הנשמע.

אבל אין צועקין על העבר, ותקותי שלעתיד לא יהי' מקום לשקו"ט מעין זו וישתתף מבלי חשבון מקודם לזה בהתועדויות, ועל דרך הצחות דלא כמנהג סעודה סתם אשר יקירי ירושלים לא היו מסיבין בה כו'.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הממשמש ובא, הנני שולח לו איחולי לחירות אמתית ממצרים וגבולים ומכל ענינים המבלבלים, בין בגשם ובין ברוח.

בברכת חג הפסח כשר ושמח.

ו'קעג

מו"ה יוסף שי': בורג. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקסב, ובהנסמן בהערות שם. וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו.