ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קעה

ב"ה, יו"ד ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מעש"ק, וכיון שנמצאים אנו בימים המסוגלים דחדש ניסן הוא חדש הגאולה, תקותי שיבשרוני טוב מהטבה בכל הענינים, שזהו ענין יציאת מצרים בכל יום ויום, יציאה מענינים המגבילים מצירים ומעלימים, ובזה כמובן גם עניני בריאות הגוף וכלשון הרמב"ם היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

ובודאי למותר להאריך שככל שהבטחון חזק יותר יותר מוקדם רואים זה ובמדה גדולה, וביחוד בידעי משפחת זוגתו תחי' ע"פ המכתבים, בטח למותר בשבילה האריכות, לא רק בהכרח ענין הבטחון אלא שגם עבודה קלה היא לפי ערך, שהרי המתבונן בעינים פקוחות, רואה השגחת השי"ת וחסד השי"ת יום יום, - אף שבחיים נמצאים גם עניני העלמות וקישוים, שהרי חיים אנו בעולם הזה שהוא עולם גשמי וחומרי עולם תחתון במדריגה וכמבואר בארוכה בתניא ובכ"מ, הרי נותן בורא העולם כחות לכל אחד ואחת מבני ישראל, שלא להתרשם מזה, ובשמחה ובטוב לבב ללכת בדרכי התורה יום יום וצעד אחד צעד, ואדרבה הבטחון והשמחה הם עצמם ממעטים ההעלמות והסתרים, ורואים במוחש שמלכתחלה לא הי' בזה אלא ענין של נסיון.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח ולבשו"ט.