ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קעז

ב"ה, י"א ניסן, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בטח פרש לו מר... שי' פ"ש ממני וכן הבקשה בהנוגע להפרדה בין נערים ונערות בכתות הלמוד. לאחר מכן נעם לי לקבל ידיעות מהשקפת עולם של כבודו ונוכחתי לדעת אשר הכרח ההפרדה הריהו גם השקפתו הוא. אף על פי כן הרי אמרו חכמינו ז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, וגם רואים בטבע האדם שכשיודע שנמצא לו אח לדיעה הריהו מתחזק בבטחונו בהצלחת הענין.

בטח מסר לו מר... שי' ג"כ הדגשתי בנקודה שענין ההפרדה באמת אינה שאלה דתית לבד אלא גם שאלה מוסרית ואת"ל ג"כ חינוכית המתקבלת על הלב, כי ידוע ההירוס הגדול מחינוך תערובת מנקודת המוסר וכן מנקודת החינוך והלימוד בפשטות המשפיע בשלילה על שימת לב התלמידים והתלמידות הן בשמירת הלימודים והן בעבודה במעבדות שבמשך זמן לא ארוך משפיע גם על הבנתם בלימודם וכו'. ובודאי אשר לדכוותי' האריכות בזה אך למותר. ובהסברה המתאימה והמתמדת בטח אפשר לשכנע את אלה שיש להם דיעה ויכולת לתקן הדבר, ויהי רצון אשר יזכם השי"ת לקבל דבריו במילואם להביא הענין לידי פועל ממש ובהקדם.

והרי האדם עץ השדה, ובקטנותו דומה הוא לשתיל רך שאפילו סריטה קלה עלולה להשאיר מום באילן הגדול, שלכן ההקדם כל כך חשוב ביחוד בתיקון עניני החינוך.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לכ' לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמתית ממצרים וגבולים ומכל דבר המבלבל בגשם וברוח.

בברכה

ו'קעז

הבקשה בהנוגע להפרדה: לעיל חט"ז אגרת ו'נח. בהמשך לזה - לקמן אגרת ו'תצו.