ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קעח

ב"ה, י"א ניסן, תשי"ח

ברוקלין

אגודת נשי ובנות חב"ד בארה"ק ת"ו

סניף תל אביב

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל המכתב ממוצש"ק ב' ניסן יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עם המצורפים אליו הדו"ח מפעולותיהן במשך ימי החורף,

ויהי רצון אשר תתוספנה הפעולות הן בכמות והן באיכות מתאים לדרישת וגם הכרח השעה, וגודל שכר של המתעסקות בזה אין די באר וכמבואר בכ"מ, ובודאי אשר הקב"ה שאין בא בטרוניא עם בריותיו נותן האפשרויות והכחות למלאות העבודה האמורה במילואה ועי"ז באות גם הברכות במילואן, אלא שבתוספתו של הקב"ה שהיא מרובה על העיקר.

ויהי רצון אשר כמו בימים ההם בזמן הזה מתאים להודעת רז"ל הנה בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותנו מגלות הראשון, כן נזכה גם בדורנו זה בגלות האחרון אשר בקרוב ממש משיח צדקנו יגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה ויקוים היעוד כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

בברכת הצלחה בעבודתן בקדש ולבשו"ט בכל האמור ולחג הפסח כשר ושמח.