ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קפב

ב"ה, י"ב ניסן, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור

בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות וכו'

מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מכתבי הקודמים בטח קבל במועדם, ויהי רצון אשר כל הנבטא בהם יצא סו"ס לפועל, שהרי בעולם המעשה אנו חיים וגדול תלמוד ומחשבה כשהם מביאים לידי מעשה, והרי זוהי גם הבחינה על אמתיות המחשבה והלימוד.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב, ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה, וכמו שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך.

בכבוד ובהוקרה ובברכת החג

זה עתה מסרו לי חוברת חזות על פי בקשת כבודו, ותודתי נתונה לו על שימת לבו לשלוח לי קובץ זה, אף שכמובן עדין לא הי' הזמן גרמא לעיין בתוכו.

ו'קפב

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתצג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'רצז.