ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קפג

ב"ה, י"ג ניסן, ה'תשח"י

ברוקלין נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

הרב מוהרא"ד שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי החוברת "שלום" לפסח וכן הקודמת לה, ובודאי גם להבא ינהג כן לשלוח לי מעניני פרסומת לטובת החיילים הי'ודים אשר תחת השפעתו, ות"ח מראש.

מוסג"פ קטעים מהדברים שנאמרו בעת ההתועדות, וכן העתק מכתב כללי לחג הפסח, אשר בטח יענין אותו, ונוסף על זה בטח גם יביא תועלת בעבודתו, שהרי זוהי הכוונה העקרית שבדברים אלו שיגיעו לתשומת לב מספר הכי גדול מאחב"י, וגם מושפעיו בכלל, כמובן, וימצאו הד בלבבם.

והרי זוהי ג"כ אחת הנקודות של סדר פסח, שהתחלתו לקבץ כל הארבעה בנים, אשר אם בהתחלת הסדר מהווים ארבעה סוגים שונים, אבל בסופו כולם עונים ואומרים פה אחד ובהתלהבות הראוי' - לשנה הבאה בירושלים. וידוע, אשר ענין "ירושלם" הוא שלימות היראה, כמובא במד"ר בראשית (פ' נו, י) וכמבואר בארוכה על ידי אדמו"ר הזקן בעל התניא בספרו לקוטי-תורה, חלק דברים, על הכתוב ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים - שהם רובא דרובא של ארבעה בנים הנ"ל - והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

ו'קפג

מוהרא"ד: פעלער.