ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קפד

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' ניסן, בו שואל:

א) הקדיש זמנו ללמוד תוה"ק, ובמילא אין לומד כדבעי השפה האנגלית, ושואל אם נכון סדר זה, והוא בן י"ז שנה.

בודאי שנכון הדבר, והרי תורתנו הק' נקראת תורת חיים לא רק ע"ש החיים בעולם הבא אלא גם על החיים בעולם הזה, ז.א. שעל ידי תופסת התמדה ושקידה בלימוד התורה (וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הוא קיום המצות) הרי זה הכנה הכי נכונה ומתאימה בחיים של פרנסה כשיבוא הזמן, ובודאי ימצא אותיות מתאימות איך להסביר הדבר להוריו שיחיו.

ב) כיון שלכל דבר צריכים סייעתא דשמיא, הנה מהנכון אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה מטבע לצדקה, וכל יום גם בש"ק ויום טוב לאחרי תפלת הבקר, יאמר השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש - ומה טוב שישמור גם על שיעורי חומש ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט ולתלמוד תורה ביראת שמים וקיום המצות בהידור ולחג הפסח כשר ושמח,

בשם כ"ק האדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בשאלתו השני' שמזמן שינו שמו מ... ל... ושואל אם להחזיר השם ליושנו, - לפלא הדבר - כי למה לשנות שמו דעתה שהוא בלה"ק.