ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קפה

ב"ה, י"ג ניסן, תשח"י

ברוקלין נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב בהנוגע למאמרו שלפי דעתו אינו סותר את המסורה אלא כוונתו לברר ענין היסטורי וכו'.

הנה בדבר הנדפס לרבים העיקר הוא איזו מסקנא יוציא הקורא מהדברים הנדפסים, ולכן אפילו אם כוונת הכותב טהורה ורצוי' צריך הוא להתלבש בלבושי הקורא ולראות הנולד מזה.

ועד כמה הפליגו חז"ל בטובת הזולת מודגש במאמרם בספרי (כד, יט) בהנוגע למי שאבד לו סלע ובא עני ומצאו נחשב לו לצדקה, אף שלא נתכוין למצוה, וכן בכלל התירו בצדקה ענין שלא לשמה, כיון שנוגע לטובת הזולת.

ולדאבוני - הרושם המתקבל על הקורא במאמר הנ"ל הוא שהופרכה הדיעה המקובלת אצל רבני ישראל וכו'. ובטח למותר להדגיש מנהג ארה"ב שבכגון דא לומדים בנין אב וגזירה שוה שאם הופרכו בדבר זה משמע שכל דבריהם טעונים בקורת וחקו"ד וכל המחדש בזה ידו על העליונה.

מוסג"פ ראשי פרקים מההתועדות בזמן האחרון שתקותי כי ימצא בזה ענין ותועלת.

ולקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לו לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמתית מכל ענין המבלבל וליציאת מצרים וגבולים כמבואר בדא"ח.

בכבוד ובברכה,

ו'קפה

בכלל התירו: ראה בארוכה דרוש כ"ק אדמו"ר הצ"צ (בשם כ"ק אדה"ז?) בקובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' לו סי' קלח.