ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קפו

ב"ה, י"ג ניסן, ה'תשח"י

ברוקלין נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו וכן הספר "הסבא הקדוש", וכן חוברת "מחניים" בה הופיע מאמרו על עלית החסידים לא"י ועל עלית חב"ד. ות"ח על שימת לבו לשלחם לי. ובטח ישלח גם שאר ספריו להספרי' שלי לתועלת הרבים.

ויהי רצון שינצל כשרונותיו בם חונן מההשגחה העליונה להפיץ עניני חסידות, תורתה ואורח חיים שלה בחוגים רחבים והולכים ומתרחבים. ואף שבודאי הפצת הי'דות בכללותה מוכרחת היא, והרי משמשת יסוד ורקע להפצת עניני החסידות, אבל ידועה החשיבות המיוחדת במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים (עיין מועד קטן ט' סע"א ושם) אשר מצוות בכלל לא ישוו לדבר אחד מדברי תורה ובמצוה שא"א לעשותה על ידי אחרים הרי מכריעה את כף המאזניים לקצהו שדוחה תלמוד תורה. ולכן ענין הפצת החסידות, שמעטים המומחים בזה, הריהו בגדר של מצוה שא"א לעשותה על ידי אחרים וכל מי שחונן בכשרון מיוחד בזה הרי קודמת היא גם לעבודתו של הפצת הי'דות בכללותה. נוסף על הענין אשר מצוה גוררת מצוה ואי אפשר לבן ישראל שיקלוט עניני חסידות מבלי שיהווה זה סוף סוף מהפיכה בעולמו ובאורח חייו בהנוגע ליהדות ועניני' ותורת אמת ומצוותי'.

ולקראת חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

כדרכי - עכ"פ דפדפתי תיכף בספר. ואגב ריהטא - להעיר

בתחלת הספר (עמ' 15):19 הסתלקות הבעש"ט היתה ביום ד' בשבוע (שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר כ' כסלו תרצ"ג) ז.א. בששה בסיון.

בסופו (עמ' 234): גביר אחד כו' - ראה סיפור ארוך - בשיחת שמע"צ תרצ"ו - ופתגם הה"מ עד"ז.

ו'קפו

מו"ה יצחק שי': אלפסי.

בשיחת שמע"צ תרצ"ו: לקו"ד ח"ב ע' ריד. סה"ש תרצ"ו ע' 29.