ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קפז

ב"ה, כ"א ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח"י לחדש סיון.

נעם לי לקרות בו אשר עלתה בידו לסדר קביעות לימוד דא"ח בביהכ"נ נוסח אר"י, וכבר התחילו בזה בש"ק פ' בהעלותך.

ויהי רצון שתהי' ההתחלה בשעה טובה ומוצלחת וכהוראת הסדרה בהעלותך את הנרות אלו נשמות ישראל כמבואר בלקו"ת וכהוראת חז"ל עד שתהא שלהבת עולה מאלי' וק"ל.

ובודאי שעי"ז יתוסף גם בו חשק והתמדה בלימוד לעצמו הן בלימוד הנגלה והן בחסידות, ואין לך דבר העומד בפני הרצון ובפרט כשישתדל להשפיע גם על חבריו שיוסיפו בהתמדה ושקידה בת"ת.

במה ששואל בהנוגע לדינים ומנהג אנ"ש, הרי כמה מרבני אנ"ש נמצאים במחנו ויברר אצלם שאלותיו.

בהערתו ע"ד שורש התיקון (הכלים) - במש"כ בדא"ח בזה שלפעמים הוא בדרגא זו ולפעמים בדרגא אחרת - מובן שזהו תלוי באיזה "מקום" מדובר: לפני הצמצום או לאחה"צ, באצי' או בבי"ע וכו'.

בברכה להצלחה בתורה עבודה וגמ"ח שבזה עבודת התפלה כמבואר בכ"מ.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר