ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קפח

ב"ה, כ"ג ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' חוהמ"פ, בו כותב אודות מכירת המגרש.

והנה כבר ידוע יחס רז"ל למכירת קרקעות באה"ק ת"ו אבל בהנוגע לנדוניא של בת אין הגבלה האמורה (אף שגם בנדון זה כדאי להשאיר חלק מנכסי דלא ניידי באה"ק ת"ו לעצמו), משא"כ להוצאות הנסיעה להחתונה, יש להתבונן אם כדאית מכירה האמורה ובפרט שהוצאות מרובות בדבר.

ומהנכון שיושיב ג' אנשים מידידיו ויפרט לפניהם כל הענין והשי"ת יתן להם הרעיון הנכון איך לייעצו.

בברכה.

נ.ב.

לפלא שאין מזכיר דבר מפעולותיו הטובות לפני חג הפסח בהנוגע להפצת הי'דות וביחוד בהנוגע למבצע חלוקת מצה שמורה הידוע, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

ו'קפח

שיושיב ג' אנשים: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ג'תתקפג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'שיא. ו'תנב.