ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קפט

ב"ה, כ"ג ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

לפלא גדול שזה זמן רב שאין מהם כל ידיעות ומכתבים והרי שילהי אדר ותחלת ניסן שעת הכושר ועת רצון לפעול בהתלמידים וגם על ההורים, וכן בעניני פרסומות, ויהי רצון שלא יהי' זה אלא חסרון בכתיבה לכאן אבל לא בהנוגע לפעולות, ותקותי שבהזדמנות הבאה יכתבו עד"ז בפרטיות הדרושה, וכן ע"ד פעולות חדש ניסן ובעיקר ימי הפסח לפניהם ולאחריהם, אשר כנ"ל ימים אלו מסוגלים הם לפעול בהנוגע לפרסומות וכו' וכן להמשיך תלמידים חדשים ולחזק הקישור דתלמידים הקודמים עם המוסד בו לומדים על ידי ענינים וואס ארום לערנען, שלפעמים תכופות פועלים יותר מאשר הלימוד עצמו וע"ד מרז"ל גדול שמושה יותר מלימודה, ויהי' רצון שחפץ ה' בידם יצליח להרבות התורה במחנם הט' ע"י המוסד שלהם, ואשרי חלקם של כל אלו המשתדלים והמתעסקים בכל האמור.

בברכת הצלחה בעבודת הקדש חינוך על טהרת הקדש ולבשו"ט בכל הנ"ל

ובעניניהם ובנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר צו א געזונטען זומער 7 המצפה לבשו"ט.

הפר"כ מאסיפות כ"ג שבט וכ"ה אדר נתקבלו.