ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קצ

ב"ה, כ"ג ניסן, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה' שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א ניסן, וכן הידיעה אודות חלוקת המצה שמורה ובטח יהיו יותר פרטים בזה, וע"ד שעשו אשתקד ומובן שבזה גם רשימת המקבלים וכלשונו גם אנ"ש הקשורים הבלתי דרים פה וכו'.

... ת"ח על ברכתו ברכת מרא דאתרא של כפר חב"ד של כ"ק מו"ח אדמו"ר וכל המברך יתברך כמ"ש ואברכה מברכיך, יזכה לנהל עדתו בדרכי החסידות שהם דרכי נועם ושלום, וביחד עם זה מכוונים לכוונת רבותינו נשיאינו היא הכוונה העליונה שמהיסוד שלה היא אהבת ישראל וכידוע הפתגם ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הבעש"ט, שצריכים להיות במילואה אפילו לאיש ישראלי הנמצא בקצה העולם שמעולם לא ראהו, וגם מזה מובן גודל האהבה, שבשביל הפכה סובלים כל הגלות, ועוד מובן ביותר בהנוגע לאה"ק ת"ו אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה בהוספה על מה שבכל מקום גם בחו"ל ה' נצב עליו כו' ובוחן כליות ולב.

בברכה לבשו"ט באמת בכהנ"ל.

ו'קצ

מו"ה שניאור זלמן: גרליק, רבו של כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תשצז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'רצה.

ברכתו: ליום י"א ניסן.

חלוקת המצה: ראה לעיל אגרת ו'קסא.