ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קצא

ב"ה, כ"ג ניסן, תשי"ח

ברוקלין

תושבי כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם הגיעתני הבשורה הטובה מהשתתפות תושבי הכפר המבצע המצה שמורה, ובטרחתם בגופם אפיית המצה שמורה, וכפי שכותבים לי מודגשה היתה השתתפות נשי ובנות חב"ד, ה' עליהן תחיינה.

ויהי רצון אשר ההשתתפות במבצע מיכלא דאסוותא ומיכלא דמהימנותא לאחינו בני ישראל תוסיף בפעולות מיכלא זה בהנוגע לתושבי הכפר בעניניהם, שכללותם - יציאת מצרים, חירות מכל מצרים העלמות והסתרים ויציאה למרחב האמיתי הן בגשמיות והן ברוחניות.

ובמיוחד לנשי ובנות חב"ד אשר בכפר חב"ד הרי יהי רצון שכימי צאתך מארץ מצרים, שהודיעונו רז"ל שבזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו אבותינו ממצרים, תזכנה גם הן ביחד עם כל בני ובנות ישראל בקרוב ממש לקיום היעוד, אראנו נפלאות ע"י משיח צדקנו שיגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה.

בברכה לבשו"ט תכה"י ולהרחבה אמתית בגו"ר בכל הענינים.

ו'קצא

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 452.