ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קצב

ב"ה, כ"ד ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ג ניסן עם הפ"נ מוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בו כותב אודות הקס"ד שיסע בנו... שליט"א ללמוד בישיבה כאן.

וכבר כתבתי לכמה מאנ"ש בכגון דא שמחשבות כאלו אינן אלא מפיתויי היצר לבלבלם מלהתבונן באופן סידור כדבעי, כי סדנא דארעא חד הוא והיצה"ר נוסע גם מעבר לגבול מדינות וארצות, אלא שכשהם נמצאים בסמיכות מקום להורים יש השגחה נוספת על השגחת הנהלת הישיבה משא"כ בנכר, ואף שידוע דבר חז"ל הוה גולה למקום תורה, אין זה ענין לנדון דידן, כי הרי לא לשלול שאלת הפינוק באים, וק"ל.

וע"ד זה הוא גם מה שכותב, כנראה שזהו מזלי וגורלי כו', אשר לפלא גדול על אנ"ש בכלל וביחוד על התמימים להרבות דברים כאלו ולכותבם, בה בשעה שברור פירשו רבותנו את דרז"ל אין מזל לישראל בהנוגע למזל כפשוטו, אין כפשוטו, שאינו במציאות, ובהנוגע למזל האמיתי הפירוש אין מזל לישראל, וע"ד פירוש הזהר עה"כ היש בה עץ אם אין.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים אשר הא בהא תליא.

ו'קצב

וכבר כתבתי: ראה לעיל אגרת ו'קנג. לעיל חי"ד אגרת ה'קה, ובהנסמן בהערות שם.