ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קצג

ב"ה, כ"ד ניסן, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה' יעקב מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב:

א) בן ארץ ישראל שנסע עם ב"ב לחו"ל, איך ינהג בהנוגע ליו"ט שני של גליות.

מנהגנו בפועל וגם בפשיטות שינהג כמנהג המקום שבא לשם ובפרט שבא עם ב"ב, וה"ה להיפך בן חו"ל שנסע עם ב"ב לאה"ק ת"ו נוהג כמנהג ארץ ישראל, ומובן שהנ"ל הוא אפילו באם קס"ד לחזור לאחר זמן למקום שבא משם (כי באם נסע ע"מ להשתקע, הנה מאי קמ"ל).

ב) סדר למתחילים בלימוד ספר התניא - הנה אף שלא שמעתי בזה הוראה ברורה, אבל נראה לי וכן עונה אני לשואלי, להתחיל באגה"ת אחרי כן שער היחוד ואחרי כן חלק א' ואגה"ק לבסוף, כמובן הדברים אמורים למתחילים, אבל לאחרי שלמדו פעם ושתים, הרי מכאן ואילך לומד על הסדר, וכדמוכח ג"כ מהמורה שיעור הנדפס שנסדר ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר, וגם פשוט הוא, שהרי כן נקראים החלקים א' ב' וכו'.

ולהעיר מסיפורי חסידים, אשר מתחלה היתה סברא ששער היחוד והאמונה יבוא לפני הספר של בינונים ומביאים ראי' ע"ז מהלשון בהקדמת שער היחוד, כמו שיתבאר, והדברים נתבארו בספר של בינונים.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד השתדלותו בהפצת מעינות דא"ח עד שיגיעו גם חוצה, וכמדומה לי שכתבתי לו כבר כ"פ שדרישת והכרח השעה היא, וכמבואר בכתבי האריז"ל וביחוד לתלמידו המובהק הרח"ו בהקדמה לשער ההקדמות - דברים מבהילים ונפלאים.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'קצג

חלקה נדפס בלקו"ש ח"י ע' 243 חלקה בחי"א ע' 307 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יעקב מאיר: זוהר, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ד ה'קמו.

מנהגינו: ראה גם לעיל ח"ד אגרת תתקעג. ח"ז ב'כט. ב'פט. ח"י ג'שמח. חי"א ג'תשעג.

להתחיל באגה"ת: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'קמו - אליו.