ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קצד

ב"ה, כ"ה ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, שנתארך דרך הילוכו יותר על הרגיל, ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו. וכיון שהנוהג להזכיר בהשם בלשון הקדש בצירוף שם האם של כל אחד, בודאי יודיע השמות כאמור.

ולסיום מכתבו שיזכה להתנחל בארץ וכו' - בודאי למותר להאריך לדכוותי' אשר אה"ק ענינה כתוכן שם זה, קדושה, וכל השאר בא כתוצאה ובהמשך לזה, ז.א. שאם בחוץ לארץ כאו"א מצווה על זה, עאכו"כ וביותר באה"ק ת"ו עלי' נאמר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, בודאי שניתנו הכחות והאפשריות למלאות ציווי ובקשת הקב"ה זו, ויהי רצון שיבשר טוב, בכל האמור, ובטוח השי"ת למלאות מה שאמור בתורתו, בחקתי תלכו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם גו' ככל הברכות האמורות בפרשה.

בברכה לבשו"ט,