ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קצה

ב"ה, כ"ו ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג ניסן.

בעת רצון יזכירוהו וכן העלמה תי' אודותה כותב על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כ"א מתאים לתוכן כתבו.

ובהנוגע לשאלתו וכו' הנסיון הראה שבכלל בדרכי נועם מצליחים יותר ובהקדם יותר, כן רואים במוחש אשר ע"י תעמולה במעשה ז.א. לא רק להוכיח אי נכונות הדרך בה הולכת אלא ע"י שימציאו לה (כאילו מבלי משים לב) ענינים של טוב להתעסק בזה ושיענינו גם אותה מבלי צורך לתעמולה בזה, עלולה לנתקה יותר מהדברים הבלתי רצוים וק"ל, ואף שבכגון דא נחוץ שמי שהוא יעמוד בתנועה של מחאה כנגד התנהגותה, הנה כפי שרואה אני מהמכתבים, מחאה זו היא מצד האב שי' בכל התוקף ובפרט שאפילו בהנהגה בדרכי נועם אין זה שולל ג"כ המחאה בדרכי נועם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור