ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קצו

ב"ה, כ"ו ניסן, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני, בו כותב שהוא בגיל שמונה עשרה שנה ולומד בישיבה, ומה שאומרים לו בסביבתו בהנוגע לעתידו.

והנה פשוט הדבר שעליו להמשיך בלימודו בישיבה לימוד תוה"ק שהרי היא הצנור והכלי לקבלת ברכות הקב"ה נותן התורה שהוא רק הוא הזן ומפרנס לכל בטוב בחן ובחסד וברחמים, ובודאי שהידור בקיום המצות שלו ה"ז הוספה לברכות השי"ת גם בהנוגע להסתדרותו בענינים של פרנסה כשיבוא הזמן לזה, והרי נמצאים אלפים אלפים אברכים בגילו ועוד יותר מבוגרים ממנו הלומדים תורה בהתמדה ושקידה ומצליחים, וכמה מהם כבר נסתדרו בענינים של פרנסה לאחרי שלמדו תורה, והמפורסמות אין צריכות ראי', ותקותי שימצא מכירים שיסבירו כל האמור לאלו המדברים עמו ברוח אחרת, ויהי רצון שילמוד תורה בהתמדה ושקידה עד כדי ליגיעה ותקוים בו הבטחת תוה"ק יגעת ומצאת.

בברכה לת"ת ביראת שמים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.