ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קצח

ב"ה, כ"ח ניסן, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה'' שלמה יהודא שי'

שלום וברכה!

קבלתי פ"ש ממנו ופ"נ ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה' מנחם זאב שי' הלוי גרינגלאס,

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וחבל - כפי שכותב לי הנ"ל - שהי' נוכח בהתועדות דיום הפורים, אבל עמד בקצה השולחן וכו', ואף שבענינים רוחנים אין המקום מפסיק, בכ"ז הרי הראי' כפשוטה פא"פ כמה ענינים בזה, וגם בהנוגע לקירוב ברוחניות.

שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר פתגם בשם הבעש"ט, שכשנפגשים פעם אחת בטח יפגשו גם שנית, ותקותי שבפעם ההיא יתוקן גם האמור.

בטח יודע ושומר שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים נוסף על שאר השיעורי תורה בנגלה וחסידות, ומהנכון שיהי' בקי בעל פה באיזה פרקים משניות ולכל הפחות פרק אחד תניא.

בברכה לבשו"ט ולאורך ימים ושנים טובות ולנחת יהודי חסידותי מכל יו"ח שיחיו.

ו'קצח

מו"ה שלמה יהודא: פרידמן, מונטריאל.