ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'ר

ב"ה, אדר"ח אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו - שנתאחר בדרכו בהרבה יותר מהרגיל עד שהגיע לידי - בו כותב ע"ד לימודו עד עתה ואיך שנפגש עם אנשים מחוג חב"ד, והם הכירוהו את תורתה ועניני'.

וכיון שאמרו חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, תקותי חזקה שהיכירות האמורה, שבודאי פירושה שלמד עכ"פ קצת בהנוגע לתורת חב"ד, מביאה לידי מעשה, ז.

א. הוספה בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו הק' הנגלה והחסידות והידור בקיום המצות הטבת המדות וכו' ולהשפיע גם על החברים שי' בזה. ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט אברך בגילו שעדיין אין עליו טרדות פרנסה, ויכול להקדיש כל זמנו ומרצו ללימוד תורתנו הק' תורת חיים, ויהי רצון שיבשר טוב בהאמור.

ברכה לת"ת ביראת שמים ולקיום המצות בהידור ולבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במ"ש אודות אחיו הגדול ממנו בשנים, שאינו דתי כ"כ ואינו יודע איך להשפיע עליו.

רואים במוחש שתעמולה היותר טובה היא על ידי שמראים בעצמו דוגמא חי', איך צריכה להיות הנהגת איש הישראלי, כוונתי שבאם הוא יהי' זהיר בהנהגתו היום יומית שתהי' מתאמת להוראת תורתנו הק' תורת חיים, הרי זוהי תעמולה הכי יעילה גם בהנוגע לאחיו שי', ונוסף על זה צריכים שאלו ידידיו ומכיריו שהם בגילו של אחיו או יותר מבוגרים ממנו ישפיעו עליו בכיוון האמור.

מ"ש אודות תכנית הסתדרותו לאחרי שיגמור ללמוד בביה"ס, הרי כיון שכפי כתבו יהי' זה בעוד שנתים, אין כדאי להטריד את עצמו במחשבות בשטח זה, ובפרט שבתקופתנו זו במשך שנתים ימים משתנים ענינים חשובים ועיקרים.

ו'ר

ראה גם אגרת הבאה.